Regulamin sklepu katarzynakopczak.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie http://katarzynakopczak.pl/  
 2. Definicje: 
  • Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego. 
  • Sprzedawca  – Katarzyna Kopczak, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kopczak Psychoterapia i Rozwój Osobisty, ul. Zbożowa 38 lok. 100, 40-657 Katowice, NIP: 634 232 0372. Adres do doręczeń: ul. Zielonogórska 22/46, 40-710 Katowice.
  • Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produktach i dokonać ich zakupu. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.katarzynakopczak.pl/  
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego. 
  • Konto – zbiór informacji prowadzony w formie elektronicznej zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
  • Produkt treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub towary fizyczne oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. 
 3. Wszystkie Produkty udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski. 
 4. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim. 
 5. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta.

II. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja. 

 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanieSprzedawca umożliwia dokonanie zakupów po założeniu przez Klienta Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca umożliwia także dokonanie zakupów bez konieczności zakładania Konta (opcja zakupów bez rejestracji) 
 2. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, kod pocztowym, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail),  numer telefonu, oraz adres dostawy. 
 3. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową katarzynakopczak.pl po uprzednim zarejestrowaniu się na wskazanej stronie lub korzystając z opcji zakupów bez rejestracji. 
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do: 
  1. wyboru zamawianego Produktu poprzez jego umieszczenie w Koszyku; 
  2. wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji; 
  3. wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta; 
  4. wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji. 
 5. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych.
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 
 7. Całkowita kwota zamówienia stanowi sumę ceny widniejącej przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia oraz kosztu dostawy Produktu przez. Klient wybiera rodzaj dostawy z przedstawionych przez Sprzedawcę do wyboru. 
 8. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 9. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „kupuję i płacę”.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Produktu na warunkach określonych w zamówieniu. 
 11. Sprzedawca dołoży starań, aby zamówiony Produkt został przesłany do Klienta w ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. 

III. Sposób i termin zapłaty.

 1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Produkty może dokonywać płatności przelewem za pośrednictwem operatora usług płatności.
 2. Sprzedawca akceptuje także inne formy płatności wskazane na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

IV. Sposób dostawy Produktu oraz miejsce spełnienia świadczenia.

 1. Zamówiony Produkt dostarczany jest do Klienta w sposób wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia. 
 2. W przypadku Produktów fizycznych przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie i produkt w którym dostarczony został zakupiony Produkt nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 
 3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Produkt. 

V. Odpowiedzialność za Produkt oraz procedura reklamacyjna. 

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. 
 2. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej, Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121) i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów. 
 3. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 4. Klient składając reklamację w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy powinien co najmniej podać informacje: rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę. 
 5. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany Produkt oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup. 
 6. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w terminie 14 dni, Sprzedawca poinformuje Klienta o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz powodach nierozpatrzenia jej w terminie. 
 7. Klient pokrywa koszt wysyłki reklamowanego Produktu. Koszt ten nie podlega zwrotowi. 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Klient wszedł w posiadanie Produktu. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu. 
 3. Oświadczenie Klienta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Klienta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Produktu, od którego zakupu odstępuje Klient. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.  
 4. Klient może posłużyć się formularzem dostępnym na stronie internetowej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą lub mailem.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Klient zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Produktu (tylko w przypadku Produktów fizycznych) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie na koszt kupującego na adres Sprzedawcy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Produktu. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Klienta z powrotem zakupionego Produktu (dotyczy Produktów fizycznych). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania. 

VII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta, w szczególności utrzymanie stałego do niego dostępu o każdej porze, zabezpieczenie go przed ingerencją osób trzecich, zabezpieczenie ujawnionych danych osobowych ujawnionych w ramach Konta.
 2. Sprzedawca świadczy również usługę newslettera. 
 3. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego. 
 4. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. II. ust. 1 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na wybraniu komendy „usuń” w ustawieniach Konta. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie a jego dane osobowe zostaną usunięte. 
 5. Klient może zgłaszać wszystkie nieprawidłowości związane z funkcjonalnością Sklepu internetowego przez formularz kontaktowy Sprzedawcy. Sprzedawca powinien usunąć zgłoszone nieprawidłowości w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. 
 6. Zakazuje się wykorzystania przez Klienta dostarczonych usług w sposób bezprawny. 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego. 
 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 
 3. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. 
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego sądu powszechnego. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu. 
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2020